Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Matrika

 

Matrika

Matriční úřad je kompetentní pro evidenci obyvatel pobývajících v zahraničí (tzv. AIRE).
Zákon č. 470 z roku 1988 stanovuje, že všichni italští občané, kteří převedou svůj trvalý pobyt do zahraničí, musí do 90 dnů od svého příjezdu do cizího státu, učinit příslušné prohlášení na kompetentním Konzulárním úřadu. I všichni ti, co emigrovali ještě před platností tohoto zákona, jsou povini se zaevidovat.

Zápis do AIRE je nezbytný pro získání všech dokumentů a certifikátů, které vydává Konzulární úřad. Je nutné splnit výše zmíněnou povinnost i proto, aby bylo možné zažádat o výdej či prodloužení cestovního pasu. Mimoto, zaevidování do konzulárního informačního systému, umožní rychlejší vyřízení všech praktik.

Italští občané musí být zapsáni na Matrice Obecního úřadu. Zápis umožní, mimo jiné, uplatnění veškerých práv a povinností občanů, dle situace každého. Italský občan je rovněž povinen comunikovat příslušnému Obecnímu úřadu a Konzulárnímu úřadu veškeré změny týkající se osobních údajů (rodinný stav, občanství, adresa, složení rodiny, trvalý pobyt).

Italští občané mohou mít trvalý pobyt v Itálii či v zahraničí: v prvním případě (trvalý pobyt v Itálii) budou zapsáni na Matrice trvale pobývající populace (tzv. A.P.R.) příslušného Obecního úřadu a pro vyřízení veškerých matričních praktik se budou muset přímo obracet na Obecní úřad v místě bydliště; v druhém případě (trvalý pobyt v zahraničí) se jejich jméno objeví na seznamu A.I.R.E. (Evidence obyvatel pobývajících v zahraničí) původního Obecního úřadu či úřadu v posledním místě bydliště v Itálii; tito lidé se budou moci odkázat ve věcech týkajících se osobních údajů na Konzulární úřad v místě trvalého pobytu v zahraničí.

Jak se zapsat do A.I.R.E.

Žádost o zapsání do A.I.R.E. může být podána zainteresovanou osobou (pro sebe a své rodinné příslušníky s italským občanstvím) skrze italský Konzulární úřad v místě svého bydliště v zahraničí. Je také možné, aby zápis do A.I.R.E. udělal příslušný italský Obecní úřad v případě, že se o skutečnosti trvalého pobytu občana v zahraničí dozví. Stejně tak, jako může italský Konzulární úřad v místě bydliště v zahraničí zažádat příslušný italský Obecní úřad o zápis do A.I.R.E. v případě, že při vyřizování nějaké praktiky (např.: výdej cestovního pasu) zjistí, že občan pobývá permanentně v zahraničí.

Zápis do A.I.R.E. může být tedy proveden i bez přímé iniciativy občana; v každém případě však bude občan o tomto aktu obeznámen příslušným Italským konzulátem.

Občané, kteří chtějí zažádat o zaevidování do A.I.R.E., se musí odkázat na Italský konzulát v místě bydliště s vyplněným formulářem (viz. Formuláře) a níže uvedenými dokumenty:

  • platný italský doklad totožnosti (cestovní pas či občanský průkaz);
  • doklad o stálém a zákonném pobytu v zahraničí (povolení k pobytu, kopie nájemní smlouvy/smlouvy o koupi bytu, kopie pracovní smlouvy, zdravotní průkaz vystavený místní zdravotní pojišťovnou).

 

Změny osobních údajů zapsaných v A.I.R.E.

Italský občan je povinen komunikovat příslušnému Obecnímu úřadu veškeré změny týkající se osobních údajů (rodinný stav, občantví, adresa, složení rodiny, trvalý pobyt).

Italský Obecní úřad získá automaticky informace o takových změnách, jsou-li tyto změny zaznamenány v Itálii; pokud italský občan pobývá v zahraničí, italský Obecní úřad se o těchto změnách dozví pouze tehdy, je-li upozorněn zainteresovaným občanem a to skrze Italský konzulát v místě bydliště.

Italští občané pobývající mimo území Itálie jsou tudíž povini informovat Italský konzulát v místě bydliště o každé změně týkající se:

  • adresy v zahraničí;
  • občanství;
  • rodinného stavu;
  • složení domácnosti;
  • změny jména.

Včasné oznámení změn osobních údajů Italskému konzulátu umožní italským úřadům udržovat neustále aktualizované údaje o občanu pobývajícím v zahraniči. Tímto se jednak usnadní ziskání všech služeb, o které bylo zažádáno v Itálii a v zahraničí a jednak kontakt mezi Italským konzulátem a italskými občany pobývajícími v daném obvodu.

Formuláře:

 

 

 


51