Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

CESTOVNÍ PASY

 

CESTOVNÍ PASY

Informujeme veřejnost, že navštívenou stránku se momentálně aktualizuje. Doporučujeme proto navštívit webové stránky tohoto Velvyslanectví v italštině.

 

CESTOVNÍ PASY

Pas je cestovní doklad a doklad totožnosti. Vystavením cestovního pasu je pověřen příslušný úřad v místě trvalého bydliště tazatele: v Itálii policie, v zahraničí Konzulát či Velvyslanectví – Konzulární úřad (Pro zapsané v A.I.R.E.).  

Italský občan pobývající v zahraničí může zažádat o vystavení pasu na Konzulárním úřadu, pod který nespadá místo jeho trvalého bydliště, ale pouze za předpokladu, že mu kompetentní úřad (Policie či Velvyslanectví) v místě jeho trvalého bydliště vydá souhlas k vystavení pasu (tzv. Nulla  Osta).  

Poznámka: Pro pobyt a cestování ve státech Evropské unie stačí občanský průkaz platný pro cesty do zahraničí vydaný obecním úřadem v místě trvalého bydliště či zapsáním do AIRE v Itálii v nebo příslušným konzulárním úřadem v zahraničí. Více informací k tomuto tématu zde.

PLATNOST A ZPŮSOB VYDÁNÍ

Nedávné inovace v oblasti pasů přinesly vyznamné změny týkající se doby platnosti a způsobu vydávaní.   Především kvůli unijní zásadě "jedna osoba, jeden pas" není již možné zapsat nezletilé dítě do pasu rodičů. Nezletilé děti budou muset eventuálně získat vlastní cestovní pas.   Je možné taktéž získat pro nezletilé dítě mladší 15 let platný občanský průkaz pro cesty do zahraničí (viz část uvedená níže).

Platnost pasu se pak mění na základě věku žadatele:

 • děti mladší 3 let – doba platnosti 3 roky;
 • děti od 3 do 18 let – doba platnosti 5 let;
 • děti starší 18 let – doba platnosti10 let.

Platnost jakéhokoliv cestovního pasu nemůže být prodloužena.

Cestovní pasy poslední generace obsahují mimo mikročip, na kterém jsou zaregistrovány obvyklé osobní a biometrické údaje, i otisky prstů majitele pasu, jenž bude muset být přítomen v momentu snímání otisků prstů příslušným úřadem.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ NOVÉHO CESTOVNÍHO PASU

Pro vydání cestovního pasu musí žadatel doložit na konzulární úřad následující dokumentaci:

 • vyplněnou a podepsanou žádost o vydání pasu;
 • starý cestovní pas či platný občanský průkaz;
 • dvě aktuální průkazkové fotografie (stejné, v čelním pohledu, barevné a s bílým pozadím);
 • souhlas k vystavení pasu (tzv. atto di assenso) podepsaný druhým rodičem v případě, že má žadatel nezletilé děti; pokud je žadatelem nezletilé dítě musí být tento souhlas (atto di assenso) podepsán oběma rodiči;

(Poznámka: Pokud se nezletilé dítě narodilo v zahraničí, je nejprve nutné zaregistrovat jeho narození v Itálii: viz. sekce "rodinný stav" – část narození).

V případě, že jeden z rodičů odmítne podepsat souhlas k vydání občanského průkazu, je nezbytné, aby žadatel předložil na konzulárním úřadě podepsané prohlášení, vysvětlující důvody, pro které druhý rodič nesouhlasí s podepsáním dokumentu a rovněž uvede jeho kontaktní údaje. Pokud se zjistí, že důvody nesouhlasu nejsou opodstatněné, může vedoucí konzulární kanceláře skrze zvláštní dekret autorizovat kancelář k vydání průkazu.

Postup

 • Žádost s předepsanou dokumentací může být předložena osobně na konzulárním oddělení nebo zaslána e-mailem (na adresu: consolare.praga@esteri.it), nebo skrze datovou schránku (PEC), na adresu: amb.praga.pass@cert.esteri.it);
 • Oddělení cestovních pasů zašle ve stejný den žádost o souhlas k vystavení pasu (Nulla Osta) a zplnomocnění na policii či příslušní konzulární úřad (získání této dokumentace trvá v průměru dva až tři týdny);
 • Po uplynutí této doby musí žadatel, telefonicky či e-mailem, kontaktovat konzulární oddělení a domluvit si schůzku z důvodu sejmutí otisků prstů a současně vydání cestovního pasu; obvykle je schůzka domlouvána na úterý, den, kdy je konzulární oddělení uzavřeno pro veřejnost a vyhrazeno pouze na vydávání pasů a občanských průkazů; Poznámka: Z výše uvedených důvodu je nezbytné co nejrychleji informovat konzulární oddělení o nemožnosti se na schůzku dostavit a předejít tak týdennímu či měsíčnímu čekání nového termínu schůzky.
 • V den a čas domluvené schůzky je nutné předložit fotografie a zaplatit příslušný poplatek: cena nového pasu je 82,79 euro a je nutné ho zaplatit v hotovosti v českých korunách, v závislosti na výši čtvrtletního měnového kurzu stanoveného velvyslanectvím. Navíc pro ty, kteří podali žádost prostřednictvím e-mailu, veškerá dokumentace, včetně případných aktů souhlasu, musí být podepsána v originále: tímto způsobem se předejde několikanásobným návštěvám žadatele na velvyslanectví a jeho přítomnost se koncentruje pouze do jedné příležitosti.

OBČANSKÝ PRŮKAZ

Občanský průkaz (papírový) může konzulární úřad vydat všem italským občanům zapsaných v A.I.R.E. Občanský průkaz může být vydán i nezletilému dítěti mladšímu 15 let.

Platnost se mění v závislosti na věku žadatele:

 • děti mladší 3 let – doba platnosti 3 roky;
 • děti od 3 do 18 let – doba platnosti 5 let;
 • děti starší 18 let – doba platnosti10 let.

Poznámka: Pokud se jedná o občanský průkaz s platností pěti let, není nezbytné vydat nový průkaz, ale je možné na základě souhlasu (Nulla Osta) získaného od příslušného obecního úřadu jeho platnost prodloužit.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU

Dokumentace

Pro vydání občanského průkazu musí žadatel doložit na konzulární úřad následující dokumentaci:

V případě, že jeden z rodičů odmítne podepsat souhlas k vydání občanského průkazu, je nezbytné, aby žadatel předložil na konzulárním úřadě podepsané prohlášení, vysvětlující důvody, pro které druhý rodič nesouhlasí s podepsáním dokumentu a rovněž uvede jeho kontaktní údaje. Pokud se zjistí, že důvody nesouhlasu nejsou opodstatněné, může vedoucí konzulární kanceláře skrze zvláštní dekret autorizovat kancelář k vydání průkazu.

(Poznámka: Pokud se nezletilé dítě narodilo v zahraničí, aby mohlo získat občanský průkaz, musí být nejprve učiněn zápis narození v Itálii: viz sekce „Rodinný stav“ - narození a vyčkat na potvrzení o zapsaní do AIRE příslušným obecním úřadem v Itálii.)

Postup

 • Žádost s předepsanou dokumentací může být předložena osobně na konzulárním oddělení nebo zaslána e-mailem (na adresu: consolare.praga@esteri.it), nebo skrze datovou schránku (PEC), na adresu: amb.praga.pass@cert.esteri.it);
 • Kompetentní oddělení zašle ve stejný den žádost o souhlas k vystavení (Nulla Osta) průkazu na příslušný obecní úřad v Itálii (získání této dokumentace trvá v průměru dva týdny);
 • Po uplynutí této doby musí žadatel, telefonicky či e-mailem, kontaktovat konzulární kancelář a domluvit si schůzku na vydání občanského průkazu; obvykle je schůzka domlouvána na úterý, den, kdy je konzulární kancelář uzavřena pro veřejnost a vyhrazena pouze na vydávání pasů a občanských průkazů; Poznámka: Z výše uvedených důvodu je nezbytné co nejrychleji informovat konzulární oddělení o nemožnosti se na schůzku dostavit a předejít tak týdennímu či měsíčnímu čekání nového termínu schůzky.
 • V den a čas domluvené schůzky je nutné předložit své fotografie a zaplatit příslušný poplatek: cena občanského je 5,16 euro a je nutné ho zaplatit v hotovosti v českých korunách, v závislosti na výši čtvrtletního měnového kurzu stanoveného velvyslanectvím. Navíc pro ty, kteří podali žádost prostřednictvím e-mailu, veškerá dokumentace, včetně případných aktů souhlasu, musí být podepsána v originále: tímto způsobem se předejde několikanásobným návštěvám žadatele na velvyslanectví a jeho přítomnost se koncentruje pouze do jedné příležitosti.

KRÁDEŽ ČI ZTRÁTA CESTOVNÍHO PASU ČI OBČANSKÉHO PRŮKAZU
(TRVALE ŽIJÍCÍ V ZAHRANIČÍ)

V případě krádeže nebo ztráty pasu či občanského průkazu je nutné, aby se občan dostavil na konzulární úřad s následující dokumentací:

 • úřední záznam o krádeži či ztrátě vystavený místním kompetentním orgánem policie;
 • platný doklad totožnosti s fotografií;
 • povolení k pobytu či důkaz o trvalém pobytu v dané zemi.

KRÁDEŽ ČI ZTRÁTA CESTOVNÍHO PASU ČI OBČANSKÉHO PRŮKAZU
(NEŽIJÍCÍ TRVALE V ZAHRANIČÍ)

Pokud se italský občan nachází ve stavu nouze (např.: turista na cestě, který musí ihned odcestovat a ztratí či mu odcizí pas/občanský průkaz), konzulární úřad mu vydá "Cestovního doklad pro nouzi"(emergency travel document) platný pouze pro zpáteční cestu do Itálie. K jeho získání je nutné doložit následující dokumentaci:

 • úřední záznam o krádeži nebo ztrátě cestovního pasu nebo občanského průkazu, který vystavuje místní policejní orgán; (pro turisty na cestě do Prahy se doporučuje podat stížnost na policejní stanici, která se nachází na Jungmannově náměstí č. 9, v oblasti Můstek, v dolní části Václavského náměstí, kde je přítomno oddělení policie pro cizince, na kterém je k dispozici anglicky mluvící personál);
 • jiný doklad o totožnosti, pokud ho má v držení;
 • 2 fotografie (identické, přední náhled, barevné);
 • původní letenku s potvrzeným datem odletu.

 


66