Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Cittadinanza

 

Cittadinanza

OBČANSTVÍ

 

Italské občanství je založeno na principu Ius sanguinis (pokrevní právo), na jehož základě dítě, které se narodilo italskému otci či italské matce, je italským občanem; nicméně je nutné připomenout, že přenos občanství z matky na nezletilé dítě je poměrně nedávná záležitost, platí teprve od 1. 1. 1948 na základě vydání rozsudku Ústavního soudu.

Aktuálně je italské občanství regulováno zákonem č 91 z 5. 12. 1992, který na rozdíl
od předchozího zákona přehodnocuje důležitost vůle jednotlivce při získání nebo ztrátě občanství
a uznává právo občana na vícenásobné občanství, pokud to neodporuje mezinárodním smlouvám.

ZPŮSOB ZÍSKÁNÍ ITALSKÉHO OBČANSTVÍ

ZPŮSOB AUTOMATICKÉHO ZÍSKÁNÍ

1.      Afilací (původem);

2.      Narozením na italském území,

ve všech případech, kdy jsou rodiče neznámí nebo bez státní příslušnosti nebo nepředají své vlastní občanství na dítě podle zákona státu, ke kterému patří;

v případě, kdy dítě neznámých rodičů je nalezeno opuštěné na italském území a nepodaří se určit jeho státní příslušnost.

3.      Uznáním otcovství nebo mateřství v období nezletilosti dítěte (V případě, že uznané dítě je plnoleté, je nezbytné, aby si do jednoho roku od přiznání samo zvolilo občanství.).

4.      Adopcí, a to jak v případě, že nezletilé dítě cizí státní příslušnosti je adoptované italským občanem na základě rozhodnutí italského soudního orgánu, tak v případě, že je adopce uznána v zahraničí s účinností v Itálii a příkazem k přepisu (vydaný soudem pro mladistvé) do Matriky rodinného stavu.

Pokud je adoptovaný plnoletý a pobýval v Itálii legálně alespoň 5 let následně po adopci, může získat italské občanství naturalizací (viz. Způsob získání a žádost: Naturalizace).

ZPŮSOB ZÍSKÁNÍ OBČANSTVÍ ŽÁDOSTÍ

1.      Čestným prohlášením žadatele

Pokud se cizinec narodil italskému občanovi (až po druhé pokolení), může získat občanství jestliže (alternativně):

vykonává vojenskou službu v Italských ozbrojených silách;

stane se zaměstnancem veřejného státního sektoru a to i v zahraničí;

pobývá legálně v Itálii alespoň dva roky před dosažením plnoletosti.

Pokud se cizinec narodil na italském území, může získat italské občanství i v případě, že v Itálii legálně a nepřetržitě pobýval od narození až po nabytí plnoletosti.

2.      Sňatkem s italským občanem/občankou

Požadavky jsou následující:

-   legální trvalý pobyt v Itálii po dobu alespoň šesti měsíců po uzavření manželství nebo tři roky manželství v případě trvalého pobytu v zahraničí;

-   platnost manželství;

-   trestní bezúhonost;

-   žádné překážky spojené s národní bezpečností.

Žádost o získání občanství musí být adresována na Ministrestvo Vnitra a prezentována na Prefektuře v místě trvalého bydliště, pokud občan pobývá v Itálii nebo na Konzulárním zastupitelském úřadu, pokud občan pobývá v zahraničí.

3.      Naturalizace

Požadavky jsou následující:

-   10 let legálního trvalého pobytu;

-   dostatečný příjem;

-   trestní bezúhonnost;

-   zřeknutí se původního občanství (pokud je to stanoveno).

Počet let může být snížen na:

-   tři roky legálního trvalého pobytu u potomků bývalých italských občanů narozených
až do
druhého pokolení, a pro cizince narozené na italském území;

-   čtyři roky legálního trvalého pobytu pro občany jednoho ze státu Evropské unie;

-   pět let legálního trvalého pobytu pro osoby bez státní příslušnosti a uprchlíky, stejně tak jako pro plnoleté cizince, kteří byli adoptováni italskými občany;

-   7 let legálního trvalého pobytu pro osobu osvojenou italskými občany;

-   bez nutnosti trvalého pobytu pro cizince, kteří sloužili po dobu nejméně pěti let státu,
a to i v zahraničí.

Žádost o udělení občanství naturalizací musí být adresována Prezidentovi republiky
a prezentována na Prefektuře v okresu místa trvalého bydliště.

DOKUMENTY NUTNÉ PRO PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTI O UDĚLĚNÍ OBČANSTVÍ

Dokumenty, které lze doložit na základě čestného prohlášení:

-   Prohlášení o trestní bezúhonnosti;

-   Prohlášení o rodinném stavu;

-   Prohlášení o historii trvalého pobytu; v případě více míst trvalého pobytu, je nutné prezentovat výpis historie každého z těchto trvalých pobytů;

-   Ověřené kopie formulářů 740 a 101 s údaji za čtvrtletí před podáním žádosti nebo ověření
o přiznání příjmů s údaji za čtvrtletí před podáním žádosti vydané kompetentním Finančním úřadem.

Dokumenty, které nelze doložit na základě čestného prohlášení:

-   vyplněná žádost o získání občanství, která je k dostání na Prefektuře v místě trvalého bydliště;

-   rodný list obsahující veškeré náležitosti; v případě nemožnosti doložení tohoto dokumentu, je nutné si obstarat prohlášení vystavené diplomatickým či konzulárním úřadem v zemi původu, řádně přeložené a legalizované, obsahující veškeré náležitosti (jméno, příjmení, datum a místo narození), stejně jako otcovství a mateřství žadatele;

-   doklad o trestní bezúhonnosti ze země původu a ze všech zemí, kde občan trvale pobýval (čestné prohlašení lze uplatnit pouze unijními občany);

-   pověření kompetentních úřadů země původu k podání všech informací o sobě, v případě, že o to italské zastupitelské úřady požádají; je nutné předložit vyplněný formulář, který je k dispozici na Prefektuře;

-   prohlášení vzdát se ochrany italských diplomatických a konzulárních úřadů vůči orgánům země původu, nutné předložit vyplněný formulář, který je k dispozici na Prefektuře (pouze pro žadatele žádající občanství pro trvalý pobyt v Itálii).

-   osvědčení o italském občanství manžela či manželky (pouze pro ty, kteří žádají občanství po uzavření sňatku).

Po podání žádosti bude po kompetentních orgánech požadována následující dokumentace:

-   doklad o trestní bezúhonnosti vystavený státním zástupcem krajského soudu (Procura della Repubblica) skrze okresní soud (Pretura) a městský soud (Tribunale) kompetentní na území trvalého bydliště žadatele;

-   údaje tý

 


57