Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

RODINNÝ STAV

 

RODINNÝ STAV

RODINNÝ STAV

 

Oddělení matriky na velvyslanectví popř. na konzulátě se zabývá stejně jako obecní úřad v Itálii zápisy, anotacemi a vedením registrů rodinného stavu. Registry rodinného stavu jsou rozděleny na čtyři úseky: občanství, narození, sňatek, úmrtí. Pro všechny tyto záležitosti je místní oddělení kompetentní k vydávání listin vedených v matričních knihách oddělení, které dokládají rodinný stav daného jednotlivce.

Konzulární oddělení konkrétně zajišťuje příjem listin vydaných místními orgány a jejich přeposlání na obecní úřady v Itálii k následnému zapsání do příslušných registrů.

Oddělení matriky na konzulátě, kromě vedení výše uvedených registrů, asistuje trvale usazeným občanům v následujících záležitostech:

-         sepsání svatebních ohlášek a jejich vyvěšení na konzulární desce;

-         svatební obřad na konzulárním oddělení v případě, že to neodporuje místním zákonům;

-         přeposlání požadavků na změnu jména (pokud je směšné nebo hanlivé);

-         příjem rozvodových rozsudků a jejich přeposlání na příslušný obecní úřad v Itálii oprávněný k jeho zápisu.

Náležitosti nezbytné pro zápis do registrů rodinného stavu a k získání matričních listin

Aby mohl italský občan pobývající trvale v zahraničí registrovat narození, sňatek popř.úmrtí
(a obdržet příslušné listiny), musí se nejdříve zapsat do rejstříku italských občanů pobývajících trvale v zahraničí (tzv. A.I.R.E.).

 

 

Změny rodinného stavu

 

 

NAROZENÍ

Děti italských občanů mají od narození italské občanství, i v případě, že pouze jeden z rodičů je italský občan, a to i tehdy narodily-li se v zahraničí a mají-li i jiné státní občanství. Z tohoto důvodu musí být jejich narození zaregistrováno v Itálii.

Pro zapsání narození je nutné přinést na konzulární oddělení rodný list dítěte opatřený přílohou vícejazyčného standardního formuláře (modulo standard multilingue dle článku 7 nařízení EU 2016/1191).

 

O následné přeposlání rodného listu na příslušný italský obecní úřad se postará konzulát.

V případě, že se jedná o dítě nesezdaných rodičů, je nutné předložit, kromě již výše zmíněné dokumentace, také Zápis o určení otcovství vydaný přislušným matričním oddělením, přeložený do italského jazyka soudním tlumočníkem uznaným tímto velvyslanectvím.

 

 

MANŽELSTVÍ

Italský/á občan/ka který, má v úmyslu vstoupit do manželství s občanem/kou ČR na území České republiky, musí zažádat na zdejším velvyslanectví (přibližně měsíc před plánovaným sňatkem) tzv. Nulla Osta (Osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství). K jeho získání jsou nezbytné následující doklady:

1)      Výpis z rodného listu (ve kterém figurují jména obou rodičů) vydaný příslušným italským obecním úřadem (popř. zápisem do AIRE), opatřený apostilou z Prefektury a přeložený
do českého jazyka soudním tlumočníkem (viz. Formuláře).

2)      Souhrné osvědčení (obsahující potvrzení o občanství, trvalém pobytu a svobodném stavu) vydané italským obecním úřadem místa trvalého bydliště (popř. zápis v AIRE) opatřený tzv. apostilou z Prefektury a přeložený soudním tlumočníkem (viz. Formuláře) do češtiny.


Poznámka: Občané zapsaní v AIRE si mohou vyžádat toto osvědčení (ve formě třech jednotlivých osvědčení o svobodném stavu, občanství a trvalém pobytu, a po zaplacení příslušných poplatků) přímo na zdejším velvyslanectví: v tomto případě místní úřady přijmou takto vystavený doklad i bez apostilní doložky.

Výše zmíněné doklady budou navráceny žadateli spolu s osvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství a následně je předložit danému obecnímu úřadu, před kterým se bude sňatek uzavírat.

Poznámka: Na rozdíl od manželství uzavřeného v Itálii, pro manželství uzavřené
před kompetentním úřadem v České republice, není nutná svatební ohláška.

Jakmile bude manželství uzavřeno, je nezbytné zažádat na tomto velvyslanectví o jeho přepis na příslušném italském obecním úřadu. K tomu je nutné předložit na konzulárním oddělení: oddací list (originál) vystavený českým matričním úřadem, orazítkovaný Krajským úřadem* a apostilovaný Ministerstvem zahraničních věcí ČR, vyplněnou žádost (lze stáhnout na těchto stránkách v sekci Formuláře) a doklad o totožnosti.

* V případě uzavření sňatku na území hlavního města Prahy a Brna jsou kompetentními úřady Magistrát HL.M. Prahy a Magistrát M. Brna.

Italský/á občan/ka s trvalým pobytem v ČR a zapsaný v AIRE, který má v úmyslu uzavřít manželství s občanem/kou ČR v Itálii, musí, společně se svým snoubencem/kou, zažádat na konzulárním oddělení velvyslanectví o svatební ohlášku.

Svatební ohlášky zůstanou vyvěšené na nástěnce konzulárního oddělení minimálně po dobu
11 dní a poté, po zaplacení příslušných konzulárních poplatků, bude vystaveno osvědčení
o právní způsobilosti k uzavření manželství (osvědčení o uskutečnění ohlášek), které je nutné předložit příslušnému obecnímu úřadu v Itálii, před kterým se bude sňatek odehrávat.

Český/á snoubenec/ka musí kromě platného dokladu o totožnosti předložit následující doklady:

1)      rodný list;

2)      osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

Oba doklady musí být opatřeny vyšším správním ověřením z Krajského úřadu* a apostilou z Ministerstva zahraničních věcí ČR a přeloženy do italského jazyka jedním ze soudních tlumočníků uznaných velvyslanectvím (viz. Formuláře).

Konzulární oddělení zajistí, po zaplacení příslušných poplatků, ověření podpisu tlumočníka.

Tyto dokumenty budou následně odevzdány příslušnému italskému obecnímu úřadu,
před kterým se bude sňatek odehrávat.

* na území hlavního města Prahy a Brna jsou kompetentními úřady Magistrát HL.M. Prahy a Magistrát M. Brna.

Co to je ´´apostila´´? To je tzv. superlegalizace, razítko, které zajišťuje právní platnost daného dokumentu i v jiné zemi, než v které bylo vydáno.

Pro vystavení apostilační doložky na potvrzení o rodinném stavu je kompetentním úřadem Ministerstvo zahraničních věcí ČR, legalizační oddělení, Toskánský palác, Hradčanské náměstí 5, 118 00  Praha 1.

 

ROZVOD

Pro zápis rozvodového rozsudku vystaveného Krajským soudem ČR je nezbytné doložit na konzulární oddělení následující dokumenty:

1.      rozvodový rozsudek vystavený Krajským soudem (originál),  který nabyl právní moci (opatřený příslušným razítkem), apostilovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR a přeložený do italštiny jedním ze soudních překladatelů uznaných Italským Velvyslanectvím  (viz. Formuláře);

2.      osvědčení dle článku 39 Nařízení rady č. 2201/2003 z 27 listopadu 2003 vydaný stejným soudem, který vynesl rozsudek, apostilovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR a přeložený do italštiny, pokud již není přímo vydán v italském jazyce;

3.      příslušná žádost o přepis (viz. Formuláře) vyplněná, s datem, podepsaná a předložená společně s kopií dokladu o totožnosti žadatele.


68